Position Name
Chairman Hon. Shri. Vitthalrao M. Jadhav
Vice Chairman Dr. P. M. Jadhav
Secretary Shri. S. S. Hadoltikar (Guruji)
Treasurer Mrs. Shobhatai Jadhav
Joint Secretary Mrs. Sharmishtha Jadhav
Trustee Member Mrs. Ashvini Jadhav-Bhagat
Trustee Member Mr. Sunil R. Jadhav